.

فضای ان‌بعدی

 

در دانش ریاضیات، یک فضای n بعدی یک فضای توپولوژیک است که ابعادش n تا می‌باشد(عدد طبیعی=n). بهترین مثال که مربوط یا شبیه طرح اصلی می‌باشد، یک فضای اقلیدسی n بعدی (En) است که هندسه اقلیدسی را در n بعد توصیف می‌کند. گاهی اوقات به فضای n بعدی با اندازه n مقادیر بزرگ مثلاً ۲۰ را فضای با ابعاد پرشمار نیز می‌گویند. اشکال هندسی را نیز می‌توان با هر ارزش عددی n تعمیم داد. به عنوان مثال مثلث دو بعدی و چهاروجهی سه بعدی را می‌توان به عنوان نمونه بارز سیمپلکس n بعدی تصور کرد. (سیمپلکس در تعریف هندسی یک مفهوم تعمیم داده شده به یک مثلث یا چهاروجهی است که تعداد ابعاد آن اختیاری فرض می‌گردد، یک n-سیمپلکس که یک چند گوشه n بعدی است پوش محدبش n + ۱ رأس دارد). همچنین دایره و کره را می‌توان به عنوان نمونه بارز فرا-کره n بعدی تصور کرد. یک مفهوم عمومی تر می‌گوید، یک خمینه n بعدی، فضایی است که به صورت مکانی شبیه فضای اقلیدسی n بعدی است با این تفاوت که ساختار کروی آن ممکن است نا اقلیدسی باشد. باشد. فضای n بعدی بیضوی (Sn) و هذلولوی (Hn) به ترتیب با مقادیر ثابت خمیدگی مثبت و منفی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.

 

فضای هشت‌بعدی

 

فضای هشت بعدی (مکعب عدد هشت)

در دانش فیزیک و ریاضیات، یک توالی برداری از n عدد می تواند به صورت یک موقعیت مکانی n بعدی در فضا درک شود. حال وقتی n برابر عدد هشت می شود، به چیدمان موقعیت های مکانی (برداری)، فضای هشت بعدی اقلیدسی می گویند. فضای بیضوی هشت بعدی و فضای هذلولی همچنین به همراه منحنی های مثبت و منفی مورد مطالعه قرار می گیرند. اینکه عالم هستی حقیقی که ما در آن زندگی می کنیم، هشت بعدی است یا نه، موضوعی است که در شاخه های مختلف فیزیک مورد بحث و کاوش بوده است.[۱]

فضای پنج‌بعدی

 

فضای ۵ بعدی (مکعب عدد ۵)

در دانش فیزیک و ریاضی، یک ترتیب برداری از n عدد می تواند به شکل یک موقعیت مکانی n بعدی در فضا تفهیم شود. حال هنگامی که n برابر عدد ۵ می شود، به آرایش موقعیت های برداری، فضای ۵ بعدی اقلیدسی می گویند. فضای بیضوی ۵ بعدی و فضای هذلولی همچنین به همراه خمینه های مثبت و منفی مورد مطالعه قرار می گیرند. اینکه عالم هستی حقیقی که ما در آن زندگی می کنیم، ۵ بعدی است یا نه، موضوعی است که در شاخه های مختلف فیزیک مورد بحث و کاوش بوده است

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط محمدرضا فتوت  |